TheCreator

Scurtmetraje cu final impus

Regulamentul competitiei

Inscrieri
19 Jul - 26 Jul
Categoria
VIDEO
Voturi
29 Jul - 29 Jul
Anunt castigatori
29 Jul

Regulamentul oficial al concursului de scurtmetraje cu final impus

Organizator: 

S.C. BLUE IDEA PROMOTIONS S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in str. Prof. David Emmanuel, nr. 9bis, parter, sector 1, Bucuresti, cu adresa de corespondenta in strada Piata Presei Libere nr. 1, Casa Presei Libere, corp A3, et. 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/19144/2006 si cod fiscal RO 19233120, reprezentata legal de Marius Cristea , in calitate de Administrator, denumita in continuare "Organizator".

Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament "). Regulamentul este intocmit si va fi facut public prin vizitarea site-ului www.creator.iqads.ro.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a opri Concursul in orice moment, de a modifica prezentul Regulament, urmand ca astfel de schimbari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe site-ul creator.iqads.ro.

Organizatorul isi rezerva dreptul si de a modifica termenul-limita pentru inscrierea filmelor scurt metraj, cu conditia sa anunte in prealabil acest lucru pe creator.iqads.ro.

Detalii privind desfasurarea Concursului:

Concursul se desfasoara pe creator.iqads.ro, in perioada 19 – 28 iulie 2010. Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

Mecanism, reguli si conditii de inscriere:

Concursul presupune realizarea unui film de scurt metraj de maxim 90 de secunde, astfel comprimat incat sa nu depaseasca 20 MB, care sa aiba un final impus: “Da’ cu cine face (fac) asta (astia) banking?”.

Materialele video vor putea fi inscrise in concurs pana la data de 26 iulie 2010, ora 24:00, pe platforma creator.iqads.ro. Pentru inscrieri, este necesar sa se creeze un cont nou de membru IQads sau sa se foloseasca unul deja existent. Fiecare participant poate avea un numar nelimitat de inscrieri.

Este interzisa trimiterea filmelor de scurt metraj pentru care participantii la concurs nu detin drepturi de autor sau nu au acordul autorului pentru a utiliza respectivele materiale. De asemenea, este interzisa mentionarea numelor sau prezentarea vizuala a brandingului oricarei institutiilor bancare din Romania sau din strainatate.

Organizatorul nu va lua in considerare filmele de scurt metraj pe care le considera obscene, provocatoare sau care incalca in vreun fel Legea drepturilor de autor sau alte legi romanesti in vigoare la data Concursului.

Filmele de scurt metraj trimise trebuie sa fie originale si sa respecte tema Concursului.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru niciun film de scurt metraj insusit in mod ilegal de catre concurenti.

Concurentul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii cu filmele de scurt metraj la acest concurs.

Organizatorul are urmatoarele drepturi:

Organizatorul nu considera in mod automat ca trimiterea unui film de scurt metraj reprezinta o garantie ca aceasta va participa la concurs,

Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu aproba in concurs materialele care nu se incadreaza in tema impusa sau care nu respecta regulile si conditiile de inscriere.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide daca, in ce conditii si unde filmele de scurt metraj trimise de participanti vor fi facute publice. Astfel de materiale devin proprietatea Organizatorului in momentul transmiterii lor de catre concurenti, libere de orice pretentii emise de o persoana sau un grup de persoane, putand fi utilizate in orice scop de catre Organizator, fara obligatia de a acorda ulterior compensatii pentru utilizarea lor.

Validitate:

Pentru ca participarea sa fie considerata valida, filmele de scurt metraj trimise trebuie sa se inscrie in tema concursului, sa intruneasca criteriile tehnice si sa se incadreze in termenul limita de trimitere, respectiv 26 iulie 2010, ora 24:00.

Obligatii asumate de participanti:

- sa se inscrie in Concurs folosind date de contact valide si complete, astfel incat sa poata fi contactati de organizatori in cazul castigului;

- sa fie de acord sa primeasca mesaje informative legate de Concurs din partea organizatorilor;

Castigatorii sunt de acord sa cedeze exclusiv in favoarea Organizatorului toate drepturile de autor asupra fiecarui film de scurt metraj trimis, pe perioada a 18 luni, conform cu Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, cesiunea fiind nelimitata teritorial, intelegand prin aceasta ca isi produce efecte in orice teritoriu de pe mapamond.

Premii:

Premiul oferit in urma votului juriului, format din reprezentanti IQads si parteneri ADfel, este in valoare de 500 euro + TVA, platibili la valoarea BNR din ziua anuntarii premiului si impozabili conform legislatiei in vigoare.

Nu este posibila inlocuirea premiului oferit cu alte beneficii.

Acordarea premiilor

Premiul concursului se acorda in urma jurizarii din perioada 27 si 28 iulie, format din reprezentanti IQads si parteneri ADfel.
 
Instiintarea castigatorului

Rezultatele vor fi anuntate pe 29 iulie 2010, in cadrul proiectiei filmelor de scurt metraj participante la competitie. Primii 10 finalisti din competitie vor fi contactati in prealabil, la telefon, pentru a fi invitati la vizionarea filmelor. Castigatorul va trebui sa confirme acceptarea premiului in data de 29 iulie 2010, inclusiv. Castigatorul care nu poate fi contactat telefonic pina la aceasta data, va pierde premiul. In acest caz, premiul va fi acordat participantului care urmeaza in clasament.

Dupa confirmarea acceptarii premiului, castigatorul va trebui sa trimita organizatorului o copie a buletinului / cartii de identitate.

Castigatorul va intra in posesia premiului in cel mult 30 de zile calendaristice de la data cand i-a fost adus la cunostinta ca este castigator, in baza actului de identitate si in urma semnarii in original a unui proces verbal de predare – primire.

Predarea premiului poate fi un eveniment public. Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si prenumele, localitatea in care domiciliaza si fotografia lor sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator in diverse materiale de presa, audio, video, fara nici un fel de plata aferenta. Castigatorul premiului va semna o declaratie in acest sens, conform celor solicitate de catre organizator.

Taxe si impozite aferente

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigator ca urmare a dobandirii premiilor, in conformitate cu prevederile art.77, alin (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.

Veniturile obtinute din premiu de catre castigator in cadrul Campaniei, in bani si/sau in natura, se impun prin retinere la sursa cu o cota de 16% aplicata asupra venitului net realizat din premiu, cu exceptia premiilor cu o valoare mai mica de 600 de lei, care nu sunt supuse impozitarii. In cadrul concursului, organizatorul va suporta acest impozit.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul castigat sunt si raman in sarcina exclusiva a castigatorului.

Drept de participare

Concursul este deschis tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, rasa, sex sau religie, care au implinit varsta de 18 (optsprezece) ani pana la data de 7 iulie 2010, care au domiciliul / resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor Grupului de presa Realitatea – Catavencu, a sotilor si rudelor de gradul I ale acestora, precum si cu exceptia distribuitorilor de presa autorizati si firmelor partenere in organizarea acestui concurs.

Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Eventualele sesizari legate de desfasurarea concursului vor fi facute pe adresa organizatorului: S.C. BLUE IDEA PROMOTIONS S.R.L., Piata Presei Libere nr. 1, corp A3, et. 2, Bucuresti, sector 1, pina la data de 1 august 2010. Sesizarile ulterioare nu vor mai fi luate in considerare.

Prelucrarea si protectia datelor personale

Prin participarea la Concurs, participantii isi exprima consimtamantul expres si neechivoc pentru activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal (nume, prenume, telefon, email) de catre Organizator in scopul: validarii, acordarii si trimiterii premiilor catre castigatori;

Datele personale ale participantilor sunt confidentiale si vor fi folosite doar pentru functionarea normala a Concursului. Organizatorul va dezvalui o parte din datele personale colectate, respectiv nume, prenume, exclusiv societatilor afiliate si/sau partenerilor contractuali, in scopul utilizarii acestor date in activitatile de promovare aferente Concursului (televiziune, radio, presa, alte materiale tiparite). Organizatorul se obliga ca o astfel de dezvaluire de date personale se se limiteze numai la castigatorul premiului oferite in cadrul Concursului.

Astfel, pe baza consimtamantului liber exprimat, castigatorul va participa la activitati publicitare relevante, iar numele, prenumele si imaginea sa vor fi utilizate gratuit de catre Organizator si societatile afiliate, in scopul publicitar amintit. Castigatorul are dreptul de a refuza utilizarea acestor date in activitatile de promovare aferente Concursului, printr-o simpla adresa de refuz transmisa Organizatorului.

Tuturor participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, lege care ofera persoanelor vizate dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Participantii au dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale si de a solicita stergerea datelor. De asemenea, este recunoscut dreptul participantilor de a se adresa justitiei.

Pe baza obtinerii consimtamantului liber exprimat si neconditionat, persoanele vizate vor dispune de dreptul de a opta pentru o prelucrare ulterioara a datelor personale in scop de marketing direct.

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa Organizatorului cu o cerere scrisa, datata si semnata, expediata pe adresa Piata Presei Libere Nr.1, corp A, etaj 2, Bucuresti - Sector 1, iar acesta se obliga: sa ii confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal, in mod gratuit pentru o solicitare pe an; sa rectifice, actualizeze, blocheze, elimine sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001; sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

Dispozitii finale

Participarea la concurs presupune acceptarea implicita a prevederilor prezentului Regulament de Concurs.

Regulamentul concursului este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la adresa de corespondenta a societatii: S.C. BLUE IDEA PROMOTIONS S.R.L., Piata Presei Libere nr. 1 Casa Presei corp A3 et. 2 Bucuresti, in fiecare zi lucratoare intre orele 10:00 – 18:00.

Detalii se pot obtine la numarul de telefon 0744 582 736 intre orele 10:00 – 18:00 de luni pana vineri, precum si pe adresa de email contact@IQads.ro, cu subiectul Movie Bank.

Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru continutul filmelor de scurt metraj inscrise in Concurs.

ORGANIZATOR:

S.C. BLUE IDEA PROMOTIONS S.R.L.